Personal tools

Longjian Xue

Longjian Xue

Longjian Xue

Dr. Longjian Xue
Max Planck Institute for Polymer Research
Active Surfaces and Materials Group
Ackermannweg  10
55128 Mainz, Germany

Phone: +49 (0) 6131/379-366
E-mail: xue@mpip-mainz.mpg.de